Referandum Öncesi Anket Şirketlerinin Son Tahminleri

5

16 Nisan 2017 Pazar günü yani yarın Anayasa Değişikliği için halk oylamasına gidilecek. Bu önemli referandum, ülkemizin geleceği açısından bir dönüm noktası olacak. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de saha içinde nabız yoklayan araştırma şirketleri mevcut. Son güne kadar her şirket farklı sonuçları kamuoyuna duyurdu. Bu yazıda da bu şirketlerin son tahminlerini paylaşacağım.

SONAR

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı’nın açıklamasına göre, şirketin son araştırma sonuçları %51,2 Hayır, %48,8 Evet şeklindedir.

 • Evet: %48,8
 • Hayır: %51,2

KONSENSUS

Bu şirketin başkanı konumunda bulunan Murat Sarı; Evet’in %51,2; Hayır’ın ise %48,8 oranında olacağını söylüyor.

 • Evet: %51,2
 • Hayır: %48,8


AKAM

En iddialı şekilde sonuç tahmini yapan şirket, “Hayır çıkmazsa şirketi kapatacağız” şeklinde bir açıklama yaptı. Sonuçları ise %53,75 Hayır, %46,25 Evet olarak değerlendirdi.

 • Evet: %46,25
 • Hayır: %53,75
Referandum Anket Sonuçları

ANAR

Bir diğer araştırma şirketi ANAR ise %52 oranında Hayır oyuna karşılık, %48 oranında Evet çıkacağını iddia etti.

 • Evet: %48
 • Hayır: %52

A&G

Şirket sahibi Adil Gür, yaptıkları araştırmalarının henüz kesin bir sonuç vermediğini, kesin olmayan sonuçlara göre Hayır oylarının %46, Evet oylarının %54 şeklinde çıkacağını söyledi.

 • Evet: %54
 • Hayır: %46

KONDA

KONDA’da seçimlerle ilgili bir araştırma sonucu yayınladı. Bu sonuçlara göre %51,5 Evet, %48,5 Hayır çıkacağını iddia etti.

 • Evet: %51,5
 • Hayır: %48,5

GEZİCİ

Gezici Araştırma Şirketi, son araştırma sonuçlarına göre Hayır’ın %47, Evet’in ise %53 oranında çıkacağını vurguladı.

 • Evet: %53
 • Hayır: %47


METROPOLL

Bu şirket de ilginç bir sonuç açıklamasında bulundu. Referandumda oyların hemen hemen aynı oranda çıkacağını iddia eden şirkete göre; Evet oyları kıl payı fazla çıkacak.

 • Evet: %50,1
 • Hayır: %49,9

MAK

Özellikle önceki seçimlerde AKP’ye yakınlığıyla bilinen MAK şirketi de kendinden beklenmeyen bir sonuç açıkladı. MAK’a göre Hayır %51 oranında önde çıkacak.

 • Evet: %51
 • Hayır: %49

Referandumla ilgili tahminlerinizi siz de yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

Referandum Pusulası

Referandumda Oylanacak 18 Madde

 1. Bağımsız olduğu zaten belirtilen mahkemeler için ayrıca “tarafsız” ibaresi eklendi.
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki koltuk sayısı 550’den 600’e yükseltildi.
 3. Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e indirildi ve maddedeki “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar” kısmı kaldırıldı. Yerine “askerlikle ilişiği olanlar” ibaresi konularak bu durumdaki kişilerin milletvekili olamayacağı belirtildi.
 4. Meclis seçimleri için süre dört yıldan beş yıla çıkarıldı. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin beş yılda bir aynı gün yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci oylama olması kabul edildi.
 5. Meclisin, bakanları ve hükûmeti denetleme yetkisi ile Bakanlar Kuruluna belirli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma hakkı verme yetkisi kaldırıldı.
  Cumhurbaşkanın veto ettiği kanunun meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla (301) kabul edilebileceğine karar verildi.
 6. Meclis, Bakanlar Kurulunu ve cumhurbaşkanı yardımcılarını meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru aracılığıyla denetleme yetkisine sahip oldu. Cumhurbaşkanı yardımcılarının yazılı soru cevaplama süresinin 15 gün olduğu belirtildi.
 7. Cumhurbaşkanı aday olacak kişiler son yapılan seçimlerde tek başına veya başka bir partiyle birlikte en az %5 oy almış partiler tarafından veya 100 bin seçmen tarafından aday gösterilebileceği belirtildi. Seçilen cumhurbaşkanının bundan sonra seçildiği partiyle ilişiğini kesmek zorunda olmadığı kararlaştırıldı.
 8. Cumhurbaşkanı hem devletin hem de hükûmetin başı ilan edilerek başbakanlık kaldırıldı. Yardımcılarını ve bakanları atayıp görevlerine son verme yetkisine sahip oldu. Kendisine anayasa değişiklikliği yapan kanunları gerekli görürse halkoyuna sunma ve yürütmeyle ilgili konularda “cumhurbaşkanlığı kararnamesi” çıkarma yetkisi verildi. Ayrıca cumhurbaşkanının dört yıllık üniversite mezunu olması şartı değiştirilerek “yükseköğrenim yapmış” olması şartı getirildi
 9. Cumhurbaşkanının bir suçtan dolayı sorgulanabilmesi için meclisteki milletvekili tam sayısının beşte üçünün oyunun gerektiği şartı getirildi. Ayrıca cumhurbaşkanının Yüce Divan’a gitmesi için tam sayının üçte ikisinin sağlanması kararlaştırıldı.
 10. Cumhurbaşkanına kendisine bir veya birden fazla yardımcı atama yetkisi verildi. Makamın boşalması hâlinde 45 gün içinde yeni seçim için süre verildi. Cumhurbaşkanı yardımcısının yeni cumhurbaşkanı seçilesiye kadar cumhurbaşkanlığına vekalet edeceği belirtildi. Genel seçime bir yıl veya daha az süre kalmışsa milletvekili seçiminin de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilenebileceği, genel seçime bir yıldan fazla süre kalmışsa seçilen cumhurbaşkanının milletvekili seçimlerine kadar görev yapabileceği ve kalan bu sürenin cumhurbaşkanlığının görev süresi açısından iki dönemden biri sayılmayacağı ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanlar için işledikleri iddia edilen bir suça dair meclis soruşturmasının milletvekili tam sayısının beşte üçünün oyu ile mümkün olması ve aynı kişilerin Yüce Divan’a gönderilmesi için tam sayının üçte ikisinin oyunun gerektiği kararlaştırıldı.
 11. Cumhurbaşkanının kendisine ve meclisin üye tam sayısının beşte üçüne seçimleri yenileme hakkı verildi. Her iki tarafın da görev ve yetkilerinin, yeni cumhurbaşkanının ve meclisin göreve başlamasına kadar devam etmesine karar verildi. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclisin seçimleri yenilemesine karar vermesi halinde cumhurbaşkanının bir defa daha aday olabileceği belirtildi.
 12. Cumhurbaşkanına olağanüstü hâl ilan etme yetkisi ve meclise bunu onaylama, süresini uzatma veya kaldırma yetkisi verildi. TBMM’nin savaş haricinde olağanüstü hâli dört aya kadar uzatabileceği belirtildi ancak üst üste olağanüstü hâl ilan edebilme yetkisi kısıtlanmadı. Ayrıca cumhurbaşkanının olağanüstü hâl sürecininde yayımladığı kararnamelerin de meclis tarafından görüşülüp karara bağlanacağı belirtildi.
  (Komisyon tarafından çıkarıldı) Madde 123 Cumhurbaşkanı, üst düzey kamu görevlileri atamalarına ilişkin usul ve esasları belirleme hakkına sahip oldu.
  (Komisyon tarafından çıkarıldı) Madde 126 Cumhurbaşkanı, merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluklarını düzenleme hakkını elde etti.
 13. Cumhurbaşkanın bütün işlemlerine yargı yolunun açık olduğuna yer verildi.
  Savaş durumu olmadığı sürece disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkeme kurulmasına son verildi.
  Askeri mahkemeler kaldırıldığı için, Anayasa Mahkemesi’ndeki 17 olan üye sayısı 15 olarak değiştirildi. Bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ibaresinin kaldırılmasına karar verildi. Anayasa Mahkemesi’nde cumhurbaşkanının seçtiği üye sayısı 14’ten 12’ye düşerken, meclisin halihazırda bulunan üç üye atamasında değişiklik yapılmamasına karar verildi.
 14. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı “Hâkimler ve Savcılar Kurulu” olarak değiştirildi, üye sayısı 22’den 13’e, daire sayısı üçten ikiye düşürüldü. Kurulun dört üyesinin cumhurbaşkanı tarafından, yedi üyesinin meclis tarafından atanmasına karar verildi. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın kuruldaki üyeliği değişmedi.
 15. Cumhurbaşkanının bütçe kanun teklifini malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce meclise sunması gerektiği ve milletvekillerinin bütçe için gider artırıcı veya gelir azaltıcı öneride bulunamayacağı kararlaştırıldı. Bütçenin süresinde yürürlüğe girememesi hâlinde geçici bütçe kanunu çıkarılacağı, eğer geçici bütçe kanunu da çıkarılamazsa yeni bütçe kabul edilene kadar bir önceki yılın bütçesinin yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacağı ifadelerine yer verildi.
 16. Özellikle hükûmetin yetkilerinin cumhurbaşkanına geçmesini içeren değişiklikler olmak üzere anayasanın bazı maddelerinde yukarıda sıralanmış maddelere uyum sağlamak için değişiklikler yapıldı.
  Kamu tüzelkişilikleri düzenleme yetkisinde belirtilen ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak ifadesinin kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olarak değiştirilmesine karar verildi.
 17. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin 3 Kasım 2019’da gerçekleşeceği belirtildi. Buna rağmen meclisin erken seçim kararı alması durumunda her iki seçimin de aynı gün yapılacağı ifadesi de eklendi. Bu kanunun onayını takip eden otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin seçilmesine ve kanun yürürlüğe girer girmez askerî mahkemelerin kaldırılmasına karar verildi.
 18. 2, 4 ve 7 numaralı değişiklerin yeni seçimlerin ardından yürürlüğe girmesine ve geçici madde hariç diğer değişikliklerin yeni seçilen cumhurbaşkanı yemin ettikten sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Cumhurbaşkanının tarafsız statüsünün ise referandum onayı alır almaz sona ereceği bildirildi.

5 YORUMLAR

 1. Bence bu rakamlar anket şirketlerinin kendi istekleri doğrultusunda belirledikleri rakamlar. Tarafsız yerlerde değil bir görüşün yoğun olduğu bölgelerde anket yapıyorlar.

Bir Yorum Bırak